U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Artikel 1 – Naam en zetel

De vereniging draagt de naam: Dorpsraad Vogeldorp.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2 – Doel

De vereniging heeft als doel het in samenspraak met alle huurders, kopers en inwoners van Vogeldorp formuleren en behartigen van de belangen van het dorp, het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp en het behoud daarvan. De vereniging probeert dat doel onder meer, maar niet uitsluitend, te bereiken door namens Vogeldorpers als gesprek- of onderhandelingspartner op te treden en het organiseren van besprekingen en evenementen.

Artikel 3 – Leden

Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen woonachtig in Vogeldorp en rechtspersonen actief in Vogeldorp. Na aanmelding, toelating en inschrijving in het ledenregister is men lid.

Artikel 4 – Lidmaatschap

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Bij niet toelating kan een algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Het bestuur houdt een ledenregister bij.

Artikel 5 – Jaarlijkse geldelijke bijdragen

De leden kunnen gehouden zijn tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, indien en voor zover de algemene ledenvergadering daartoe besluit. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Artikel 6 – Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door de dood van het lid of verhuizing weg uit Vogeldorp respectievelijk voor wat betreft een rechtspersoon, indien hij ophoudt te bestaan, óf door opzegging door het lid óf door opzegging door de vereniging.

Artikel 7 – Bestuur

De algemene ledenvergadering benoemt de voorzitter van de vereniging, alsmede ten minste twee andere natuurlijke personen, die tezamen het bestuur van de vereniging vormen. Een bestuurslid moet natuurlijk persoon zijn, inwoner van Vogeldorp en ingeschreven staan in het ledenregister.

Artikel 8 – Bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan. Zij vormen samen het dagelijks bestuur. Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. De voorzitter draagt zorg voor de algemene leiding van de vereniging en leidt de bestuursvergaderingen.

Artikel 9 – Einde bestuurslidmaatschap

Het bestuurslidmaatschap eindigt bij het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging, door af te treden als bestuurslid, door te verhuizen uit Vogeldorp of door overlijden.

Artikel 10 – Jaarverslag – rekening en verantwoording

Het jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid wordt opgesteld onder leiding van de secretaris. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur brengt op de jaarvergadering verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid en presenteert de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering.

De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het dagelijks bestuur. Deze commissie is belast met het onderzoek van de boekhouding, de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Er wordt geen kascommissie ingesteld, indien omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene ledenvergadering een verklaring wordt overgelegd, afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11 – Algemene ledenvergaderingen

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. Algemene ledenvergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk en worden zo vaak gehouden als het bestuur dit nodig acht. De notulen van de algemene ledenvergaderingen worden openbaar gemaakt en ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 12 – Stemrecht

Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft stemrecht. Een stemgerechtigde kan slechts namens één (1) andere stemgerechtigde per volmacht stemmen.

Artikel 13 – Besluitvorming van de algemene ledenvergadering

Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet anders bepaalt. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.

Artikel 14 – Bijeenroeping algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per e-mail) aan de leden en/of door aankondiging via huis aan huis verspreiding. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. Minstens eenmaal per jaar wordt een vergadering belegd.

Artikel 15 – Statutenwijziging

De algemene ledenvergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet genomen worden met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Ook overigens gelden er – behoudens voor zover de wet anders bepaalt – geen bijzondere vereisten of formaliteiten ten aanzien van het besluit tot statutenwijziging.

Artikel 16 – Ontbinding

De ontbinding van de vereniging wordt ter kennis gebracht van de leden.